Algemene verkoopvoorwaarden
Deze verkoopvoorwaarden worden aangegaan door JAN PELLET, een vennootschap met een aandelenkapitaal van € 200.000,00, gevestigd aan de Navarrastraat 00019 1827 DN Alkmaar, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister onder nummer: 751599358, hierna te noemen “JAN PELLET” en beheerder van de website www.openhaardhout-nl.shop, en door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de beveiligde website www.openhaardhout-nl.shop, hierna te noemen de “koper”.
Artikel 1. Doel
Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen JAN PELLET en de koper vast te leggen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website www.openhaardhout-nl.shop. De aankoop van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen voordat hij zijn bestelling plaatst. Voorafgaand aan elke transactie op de website www.openhaardhout-nl.shop verklaart de koper dat hij volledig handelingsbekwaam is, zodat hij zich kan verbinden aan deze algemene verkoopvoorwaarden.
JAN PELLET behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar website te verbeteren. Bijgevolg zijn de toepasselijke voorwaarden die welke van kracht zijn op de datum van publicatie.

Artikel 2. Producten
De aangeboden producten zijn de producten die op de JAN PELLET website www.openhaardhout-nl.shop staan vermeld, zolang de voorraad strekt. JAN PELLET behoudt zich het recht voor om het productaanbod te allen tijde te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving van de belangrijkste technische kenmerken. De foto’s zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn niet contractueel bindend voor de Verkoper. De verkoop van de producten die worden voorgesteld op de website www.openhaardhout-nl.shop is bestemd voor alle kopers die verblijven in landen die de invoer van deze producten op hun grondgebied volledig toestaan.
Artikel 3. Prijzen
De prijzen op de productbladen in de internetcatalogus zijn in euro’s (€). JAN PELLET behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van bestelling in de catalogus staat vermeld, de enige prijs is die voor de koper geldt. De vermelde prijzen zijn exclusief leveringskosten, die bovenop de prijs van de aangekochte producten worden gefactureerd, afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling. In België worden de leveringskosten berekend volgens uw departement.

Artikel 4. Bestel- en betalingsvoorwaarden
Alvorens een bestelling te plaatsen, moet de koper een account aanmaken op de website www.openhaardhout-nl.shop. De sectie account aanmaken is rechtstreeks toegankelijk via de menubalk aan de zijkant. De koper die een bestelling wil plaatsen of zijn account (bestelstatus, profiel) wil raadplegen, moet zich bij elk bezoek aan de website identificeren aan de hand van deze gegevens. JAN PELLET biedt de koper de mogelijkheid om producten in verschillende fasen te bestellen en te betalen, waarbij hij kan kiezen uit 3 betalingsmogelijkheden:
– Betaling per cheque: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt deze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het afleveradres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper doorgegeven, samen met de naam van de vervoerder. De koper kiest vervolgens de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling per cheque”. In de laatste fase wordt de koper gevraagd alle informatie te controleren en deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren door het betreffende vakje aan te vinken, voordat hij de bestelling bevestigt door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken.

Deze laatste klik vormt de definitieve afsluiting van het contract. Zodra de bestelling gevalideerd is, ontvangt de koper een bestelbon die bevestigt dat zijn bestelling geregistreerd is. Om de betaling af te ronden en de bestelling te verwerken, moet de koper deze bestelbon, samen met zijn cheque ten gunste van JAN PELLET en een kopie van zijn identiteitsbewijs afdrukken en per post opsturen naar het volgende adres: JAN PELLET, Navarrastraat 00019 1827 DN Alkmaar. Contante betalingen zijn niet toegestaan. Alleen cheques uitgegeven door een Belgische bank worden geaccepteerd. Zodra de cheque is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail geïnformeerd. JAN PELLET verzendt de producten op zijn vroegst 2 werkdagen nadat de cheque die overeenkomt met de bestelling is geïnd, onder voorbehoud.

– Betaling via overschrijving: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt ze indien nodig (hoeveelheden, referenties), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. De verzendkosten worden dan berekend en samen met de naam van de vervoerder aan de koper voorgelegd. De koper selecteert vervolgens de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling via overschrijving”. In de laatste fase wordt de koper gevraagd alle informatie te controleren en deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren door het betreffende vakje aan te vinken, voordat hij de bestelling bevestigt door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve afsluiting van het contract. Zodra de bestelling is gevalideerd, ontvangt de koper een bestelbon die bevestigt dat de bestelling is geregistreerd. Om de betaling af te ronden en de bestelling te kunnen verwerken, moet de koper contact opnemen met zijn bank om het bedrag van zijn bestelling over te maken op de rekening van JAN PELLET, waarvan de gegevens aan de koper zijn meegedeeld. Zodra de overschrijving is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. JAN PELLET verzendt de producten op zijn vroegst 2 werkdagen na ontvangst van de overschrijving die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud.

– Beveiligde betaling met creditcard (via het Banque Populaire-systeem): de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt deze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het afleveradres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper doorgegeven, samen met de naam van de vervoerder. De koper kiest vervolgens de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling per bankkaart”. De volgende stap is het controleren van alle informatie, het lezen en accepteren van deze algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken en vervolgens de bestelling te bevestigen door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Tot slot wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde Banque Populaire-interface om zijn persoonlijke VISA- of creditcardgegevens in alle veiligheid in te voeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. De betaling per bankkaart is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik van de kaart kan de koper eisen dat de kaartbetaling wordt geannuleerd, waarna de betaalde bedragen worden teruggestort of terugbetaald. De houder van een bankkaart is niet aansprakelijk als bewezen is dat de betwiste betaling frauduleus is uitgevoerd, op afstand, zonder fysiek gebruik van de kaart. Om de terugbetaling van het frauduleuze debet en eventuele bankkosten te verkrijgen, moet de bankkaarthouder.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning dat u er volledig van op de hoogte bent en de afstand van uw recht om uw eigen aankoopvoorwaarden in te roepen. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Als de koper een e-mailadres heeft en dit heeft ingevuld op het bestelformulier, stuurt JAN PELLET een e-mail ter bevestiging dat de bestelling is geregistreerd.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
JAN PELLET behoudt zich de volledige eigendom van de verkochte producten voor tot het moment van volledige betaling van de prijs, inclusief hoofdsom, kosten en belastingen.
Artikel 5. Terugtrekking
Overeenkomstig artikel L121-20 van de Franse consumentenwet beschikt de koper over een termijn van veertien werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht en het product terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de kosten van vervoer heen en terug en de kosten van eventuele zwavelkosten die door de vervoerder in rekening worden gebracht. JAN PELLET verbindt zich ertoe om de koper kopieën te bezorgen van de facturen die de vervoerder heeft opgesteld om de gemaakte kosten te rechtvaardigen. De koper verbindt zich ertoe de werkelijke kosten van het heen- en retourtransport en de kosten van de afleveringsbewijzen te vergoeden.

Artikel 6. Levering
Leveringen vinden plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier, dat alleen binnen het overeengekomen geografische gebied kan liggen. Bestellingen worden geleverd door onze transporteurs. De bezorgservice is inclusief tracking en bezorging met handtekening. De levertijden op de website www.openhaardhout-nl.shop zijn slechts indicatief en kunnen telefonisch (tel. 09 57 93 65 18) worden gecontroleerd door de winkel van JAN PELLET; als de levertijd langer is dan dertig dagen na de bestelling, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en de koper worden terugbetaald. JAN PELLET kan de koper per e-mail een volgnummer van het pakket sturen. Het transportrisico is voor rekening van de koper vanaf het moment dat de artikelen het pand van JAN PELLET verlaten. De koper is verplicht om de staat van de pallets of de verpakking van de goederen en hun inhoud bij levering te controleren in aanwezigheid van de medewerker van het postkantoor of de bezorger. In geval van transportschade moet binnen drie dagen na levering bij de vervoerder worden geprotesteerd.

Artikel 7. Garantie
Alle door JAN PELLET geleverde producten vallen onder de wettelijke garantie van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek. In het geval dat een verkocht product niet conform is, kan het worden teruggestuurd naar JAN PELLET, die het zal terugnemen, ruilen of vergoeden. Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten per post naar het volgende adres worden gestuurd: JAN PELLET, Navarrastraat 00019 1827 DN Alkmaar binnen dertig dagen na levering.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
JAN PELLET is bij de koop op afstand slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, storingen in de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.
Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
Alle elementen van de website www.openhaardhout-nl.shop zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van JAN PELLET. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van foto’s, logo’s, afbeeldingen of tekst.

Artikel 10. Persoonlijke gegevens
JAN PELLET verplicht zich tot geheimhouding van alle door de koper verstrekte informatie die hij verplicht kan zijn door te geven om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Alle informatie over de koper valt onder de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Internetgebruikers hebben daarom het recht om de informatie die op hen betrekking heeft in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Ze kunnen dit op elk gewenst moment per post aanvragen op het volgende adres: JAN PELLET, Navarrastraat 00019 1827 DN Alkmaar.
Artikel 11. Geschillenbeslechting
Op deze voorwaarden voor verkoop op afstand is Nederlands recht van toepassing. Voor alle geschillen of rechtsgedingen is de bevoegde rechter die van de plaats.